Venergy

BASIC KURS IZ KNJIGOVODSTVA

NASTAVNI PLAN

Preuzmi ponudu ovde - a za ostatak ponude kliknite ovde, ovde, ovde (nalog za uplatu), ovde, ovde, ovde, ovde, ovde ;

Termin 01 ; za pregled video materijala kliknite ovde-deo 1 ;

1.1. Pojam računovodstva ;
1.2. Pojam knjigovodstva ;
1.3. Odnos računovodstva i knjigovodstva ;
1.4. Pravila knjiženja na računima aktive, pasive, prihoda i rashoda ;
1.5. Pojam i značenje klase računa, grupe računa, sintetičkog račun i analitičkog računa ;
1.6. Pojam i značenje salda računa (dugovnog, potražnog i nultog salda) ;
1.7. Pojam i značenje i analiza sintetičkih kartica, analitičkih kartica i zaključnog lista ;
U nastavku sledi podrska polaznicima BASIC kursa knjigovodstva za termin 01 (institucije, kompletna aktuelna zakonska regulativa).

Institucija: Ministarstvo finansija i privrede
Aktuelni zakoni
Aktuelni podzakonski akti
Aktuelni predlozi i nacrti
Aktuelna misljenja Ministarstva finansija i privrede

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 01 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva ;

Termin 02; za pregled video materijala kliknite ovde-deo 1

Objasnjen je kompletan proces osnivanja preduzetničke radnje na praktičnom primeru osnivanja Samostalne Zanatske Radnje.

2.1. Odlazak u agenciju za privredne registre APR (Agencija za privredne registre) - procedura osnivanja (za pregled besplatnih video materijala za ovu temu (AKTUELNO se uvek predaje samo na kursu) kliknite na deo 1, deo 2, deo 3 i deo 4 ) ;
2.1.1. Popunjavanje i podnošenje potrebne dokumentacije ;
2.1.2. Prijem i tumačenje rešenja o osnivanju ;
2.2. Odlazak kod pecatoresca ; Izrada pecata (Zakon o privrednim drustvima, ostalo ...)
2.2.1. Dokumenta potrebna za izradu pečata ;
2.2.2. Procedura izrade pečata ;
2.3. Odlazak u banku radi otvaranja tekuceg racuna (Spisak banaka)
2.3.1. Dokumenta potrebna za otvaranje tekućeg računa ;
2.3.2. Procedura otvaranja tekućeg računa ;
2.4. Odlazak u odeljenje za komunalne takse
2.4.1. Dokumenta koja se predaju u odeljenju za komunalne takse radi utvrđivanja visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta ;
2.5. Odlazak u poresku upravu PU i predaja dokumenata u Poreskoj upravi
2.5.1. Dokumenta koja se predaju u poreskoj upravi ;
2.5.2. Preuzimanje resenja o osnivanju preduzetnicke radnje
2.6. Nabavka i fiskalizacija fiskalne kase ;
2.6.1. Dokumenta potrebna za fiskalizaciju fiskalne kase ;
2.6.2. Procedura fiskalizacije fiskalne kase ;

U nastavku sledi podrska polaznicima BASIC kursa knjigovodstva za termin 02 (institucije, kompletna aktuelna zakonska regulativa).

Institucija: Agencija za privredne registre
Aktuelna zakonska regulativa vezana za osnivanje: Zakonska regulativa
Kako registrovati preduzetnika - uputstva: Uputstva
Kako registrovati ostale privredne subjekte - uputstva: Uputstva
Aktuelna zakonska regulativa vezana za platni promet: Zakonska regulativa
Aktuelna zakonska regulativa vezana za bankarsko poslovanje: Zakonska regulativa
Aktuelna zakonska regulativa vezana za poreze: Zakoni
Aktuelna zakonska regulativa vezana za poreze: Uredbe
Aktuelna zakonska regulativa vezana za poreze: Pravilnici
Aktuelna zakonska regulativa vezana za poreze: Uputstva
Aktuelna zakonska regulativa vezana za poreze: Obrsci
Aktuelna misljenja i objasnjenja
Aktuelna misljenja Ministarstva finansija i privrede

Ostalo ...

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 02 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva ;

Termin 03

3. Pojam i objasnjenje knjizenja u poslovnim knjigama

Poslovne knjige - dvojno knjigovodstvo - Aktuelni zakon o racunovodstvu i reviziji
Poslovne knjige - prosto knjigovodstvo - Aktuelni Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva
Poslovne knjige - prosto knjigovodstvo - Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva ("Sl. glasnik RS", br. 140/2004)

3.1. Dnevnik knjizenja Aktuelni zakon o racunovodstvu i reviziji , Pravilnik poreskom racunovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)
3.2. Glavna knjiga Aktuelni zakon o racunovodstvu i reviziji , Pravilnik poreskom racunovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)
3.3. Trgovacka knjiga - TK Pravilnik o obliku i nacinu vodjenja trgovacke knjige ("Sl. list SRJ", br. 12/94 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)
3.3. Knjiga evidencije prometa i usluga - KEPU Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga ("Sl. glasnik RS", br. 45/96, 48/96 - ispr., 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010)
3.4. Knjiga primljenih racuna - KPR ( Pravilnik o obliku, sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012) ) ;
3.5. Knjiga ulaznih faktura - KUF
3.6. Knjiga izdatih racuna - KIR ( Pravilnik o obliku, sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012) ) ;
3.7. Knjiga izlaznih faktura - KIF
3.8. Poslovna knjiga prihoda i rashoda - PK1 Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva ("Sl. glasnik RS", br. 140/2004)
Napomene: Poslovne knjige su obradjene u okviru primera: "Formiranje kalkulacije prodajne cene (sa ukalkulisanim PDV-om)sa knjizenjem u poslovne knjige."
U okviru primera dati su i sledeci zakoni: Zakon o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS" br. 135/2004 i 93/2012)
i Zakon o porezu na dohodak gradjana ("Sl. glasnik RS", ...8/2013 - uskladjeni din. izn.)
Aktuelna misljenja Ministarstva finansija i privrede

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 03 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva ;

Termin 04

Nabavka robe od dobavljaca - objasnjava se na prakticnom primeru nabavke kroz formiranje i knjizenje (u svim poslovnim knjigama u kojima se knjizenja vrse u praksi) cetiri kalkulacije maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV-om (tj cetiri ulazne kalkulacije) ;

4.1. Kalkulacije maloprodajne cene (maloprodajne kalkulacije) koja se formira prilikom nabavke robe koja se oporezuje opštom stopom PDV ; za pregled video materijala kliknite ovde
4.2. Kalkulacije maloprodajne cene (maloprodajne kalkulacije) koja se formira prilikom nabavke robe koja se oporezuje opštom i posebnom stopom PDV; za pregled video materijala kliknite ovde
4.3. Kalkulacije maloprodajne cene (maloprodajne kalkulacije) koja se formira prilikom nabavke robe kod koje je potrebno izvršiti pretvaranje jedinica mere; za pregled video materijala kliknite ovde
4.4. Kalkulacije maloprodajne cene (maloprodajne kalkulacije) koja se formira prilikom nabavke robe kod koje postoji odobreni rabat; za pregled video materijala kliknite ovde

4.5. Prilikom objašnjenja formiranja i knjiženja sve četiri vrste pomenutih ulaznih kalkulacija objašnjava se i knjiži celokupan proces nabavke robe kroz sledeće korake :
4.5.1. Nabavka robe od dobavljača – prijem ulaznog računa (objašnjavaju se karakteristike i struktura ulaznog računa);
4.5.2. Formiranje kalkulacije maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV (ulazne kalkulacije);
4.5.3. Knjiženje formirane ulazne kalkulacije u prostom i dvojnom knjigovodstvu u knjigama;
4.5.4. KEPU (Knjiga Evidencije Prometa i Usluga);
4.5.5. KPR (Knjiga Primljenih Računa) ;
4.5.6. KUF (Knjiga Ulaznih Faktura) ;
4.5.7. PK 1 (Preduzetnička Knjiga 1) ;
4.5.8. Dnevniku ;
4.5.9. Glavnoj knjizi ;
4.5.10. Nakon knjiženja ulazne kalkulacije u finansijskom knjigovodstvu, to jest u dnevniku i glavnoj knjizi vrši se pregled i analiza sintetičkih i analitičkih kartica i zaključnog lista ;
4.5.11. Analiziraju se sintetičke i analitičke kartice – njihova salda, ispravna i neispravna računovodstvena stanja, paralele i poslovne knjige sa kojima pomenute kartice moraju da se slažu. ;

Firma V-ENERGY omogucila svima BESPLATAN knjigovodstveni i
racunovodstveni softver - za vise informacija kliknite - ovde 1,
ovde 2, ovde 3, ovde 4, ovde 5 sa pripadajucim video-uputstvima
i pisanim uputstvima .

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 04 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 05 za pregled video materijala kliknite ovde

5. Prodaja robe kupcu - objasnjava se na prakticnom primeru formiranje kalkulacije dnevnog pazara (izlazne kalkulacije) i knjiženju iste u svim poslovnim knjigama u kojima se kalkulacija dnevnog pazara (izlazna kalkulacija) knjiži u praksi . Proces prodaje robe kupcu objašnjava se kroz sledeće korake :

5.1. Teorijsko objašnjenje procesa prodaje robe kupcu (objašnjenje struktura troška i strukture prihoda koji nastaju prilikom prodaje robe). Zatim se prelazi na praktičan primer koji se izlaže kroz sledeće korake.
5.2. Prodaja robe kupcu i izdavanje kupcu maloprodajnog računa sa pripadajućim fiskalnim isečkom ;
5.3. Formiranje kalkulacije dnevnog pazara (izlazne kalkulacije) ;
5.4. Knjiženje formirane kalkulacije u poslovne knjige ;
5.5. Dnevnik ;
5.6. Glavnu knjigu ;
5.7. KEPU knjigu (Knjigu Evidencije Prometa i Usluga) ;
5.8. KIR knjigu (Knjigu Izlaznih Računa) ;
5.9. KIF knjigu (Knjigu Izlaznih Faktura) ;
5.10. PK 1 knjigu (Poslovna knjiga prihoda i rashoda PRVA) ;
5.11. Nakon knjiženja kalkulacije dnevnog pazara u finansijskom knjigovodstvu, to jest u dnevniku i glavnoj knjizi vrši se pregled i analiza sintetičkih i analitičkih kartica i zaključnog lista ;
5.12. Analiziraju se sintetičke i analitičke kartice – njihova salda, ispravna i neispravna računovodstvena stanja, paralele i poslovne knjige sa kojima pomenute kartice moraju da se slažu.
5.13. Objašnjava se razlika između robnog i finansijskog rasknjižavanja dnevnog pazara.

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 05 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 06; za pregled video materijala kliknite ovde

6. Nivelacija maloprodajnih cena ; povećanje i sniženje maloprodajnih cena sa ukalkulisanim PDV objašnjava se na dva prakticna primera : na jednom praktičnom primeru povećanja i jednom praktičnom primeru sniženja maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV. Oba primera se objašnjavaju kroz sledeće korake:

6.1. Povećanje, odnosno sniženje maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV ;
6.2. Objašnjenje komponenti maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV-om koje podležu povećanju, odnosno smanjenju i onih koje tome ne podležu ;
6.3. Određivanje dela iznosa povećanja / smanjenja koji se odnosi na povećanje / smanjenje razlike u ceni, odnosno na povećanje / smanjenje ukalkulisanog PDV ;
6.4. Formiranje dokumenta – Nivelacija maloprodajne cene ;
6.5. Knjiženje Nivelacije maloprodajne cene u poslovne knjige ;
6.5.1. Dnevnik;
6.5.2. KEPU knjigu;
6.6. Pregled sintetičkih i analitičkih kartica i zaključnog lista ;

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 06 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 07; za pregled video materijala kliknite ovde

7. Povracaj robe od strane kupca ; povraćaj robe od strane kupca objašnjava se na prakticnom primeru povraćaja robe od strane kupca maloprodavcu. Pomenuti primer objašnjava se kroz sledeće korake :

7.1. Nabavka robe od dobavljača – prijem ulaznog računa
7.1.1. Formiranje kalkulacije maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV (ulazne kalkulacije) ;
7.1.2. Knjiženje formirane ulazne kalkulacije u prostom i dvojnom knjigovodstvu u knjigama;
7.1.3. KEPU (Knjiga Evidencije Prometa i Usluga);
7.1.4. KPR (Knjiga Primljenih Računa);
7.1.5. KUF (Knjiga Ulaznih Faktura);
7.1.6. PK 1 (Preduzetnička Knjiga 1);
7.1.7. Dnevniku;
7.1.8. Glavnoj knjizi;
7.2. Prodaja robe kupcu – izdavanje izlaznog računa i njemu pripadajućeg fiskalnog isečka kupcu ;
7.2.1. Formiranje kalkulacije dnevnog pazara (izlazne kalkulacije);
7.2.2. Knjiženje formirane kalkulacije u poslovne knjige;
7.2.3. Dnevnik ;
7.2.4. Glavnu knjigu ;
7.2.5. KEPU knjigu (Knjigu Evidencije Prometa i Usluga);
7.2.6. KIR knjigu (Knjigu Izlaznih Računa);
7.2.7. KIF knjigu (Knjigu Izlaznih Faktura);
7.2.8. PK 1 knjigu (Preduzetničku knjigu 1);
7.3. Prijem robe koju je kupac vratio – povraćaj robe od strane kupca ;
7.3.1. Prijem ranije izdatog izlaznog računa i njemu pripadajućeg fiskalnog isečka od kupca ;
7.3.2. Formiranje naloga za ispravku ;
7.3.3. Formiranje dokumenta – Povračaj robe od strane kupca ;
7.3.4. Knjiženje pomenutog dokumenta u poslovnim knjigama ;
7.3.4.1. KEPU knjigu;
7.3.4.2. KIR knjigu ;
7.3.4.3. KIF knjigu ;
7.3.4.4. PK1 knjigu ;
7.3.4.5. Dnevnik knjizenja ;
7.4. Nakon knjiženja povraćaja od strane kupca u finansijskom knjigovodstvu, to jest u dnevniku i glavnoj knjizi vrši se pregled i analiza sintetičkih i analitičkih kartica i zaključnog lista.
7.5. Analiziraju se sintetičke i analitičke kartice – njihova salda, ispravna i neispravna računovodstvena stanja, paralele i poslovne knjige sa kojima pomenute kartice moraju da se slažu.

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 07 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 08; za pregled video materijala kliknite ovde

8.1. Povracaj robe dobavljacu ; povraćaj robe dobavljaču objašnjava se na prakticnom primeru povraćaja robe dobavljaču od strane maloprodavca. Pomenuti primer objašnjava se kroz sledeće korake :

8.1. Nabavka robe od dobavljača – prijem ulaznog računa ;
8.1.1. Formiranje kalkulacije maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV (ulazne kalkulacije) ;
8.1.2. Knjiženje formirane ulazne kalkulacije u prostom i dvojnom knjigovodstvu u knjigama ;
8.1.3. KEPU (Knjiga Evidencije Prometa i Usluga) ;
8.1.4. KPR (Knjiga Primljenih Računa) ;
8.1.5. KUF (Knjiga Ulaznih Faktura) ;
8.1.6. PK 1 (Preduzetnička Knjiga 1) ;
8.1.7. Dnevniku ;
8.1.8. Glavnoj knjizi ;
8.2. Povraćaj dela nabavljene robe dobavljaču – od strane maloprodavca ;
8.2.1. Formiranje dokumenta – Povračaj robe dobavljaču ;
8.2.2. Knjiženje pomenutog dokumenta u poslovnim knjigama ;
8.2.2.1. KEPU ;
8.2.2.2. KPR ;
8.2.2.3. KUF ;
8.2.2.4. PK1 ;
8.2.2.5. Dnevnik;
8.3. Nakon knjiženja povraćaja od strane kupca u finansijskom knjigovodstvu, to jest u dnevniku i glavnoj knjizi vrši se pregled i analiza sintetičkih i analitičkih kartica i zaključnog lista.
8.4. Analiziraju se sintetičke i analitičke kartice – njihova salda, ispravna i neispravna računovodstvena stanja, paralele i poslovne knjige sa kojima pomenute kartice moraju da se slažu.

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 08 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 09; za pregled video materijala kliknite ovde

9. Metoda nabavne prosecne cene ; objasnjava se na prakticnom primeru 6 sukcesivnih nabavki prilokom kojih se roba nabavlja po različitim nabavnim cenama. Primer se objašnjava kroz sledeće korake :

9.1. Roba se nabavlja šest puta, svaki put po različitim nabavnim cenama ;
9.2. Nakon svake nabavke izračunava se ;
9.3. Količinski saldo robe na stanju ;
9.4. Nabavna cena i nabavna vrednost nabavljenog kontigenta robe ;
9.5. Prosečna nabavna cena i prosečna nabavna vrednost ukupno nabavljene količine robe ;
9.6. Roba se izdaje sa zaliha po (ranije izračunatim) prosečnim nabavnim cenama ;

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 10 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 10; za pregled video materijala kliknite ovde

10. Rad sa izvodima ; objasnjava se na prakticnom primeru primljenog izvoda. Objasnjavaju se :

10.1. Elementi izvoda ;
10.2. Knjizenje izvoda u poslovne knjige ;
10.3. Knjigu izvoda ;
10.4. KEPU knjigu ;
10.5. KUF knjigu ;
10.6. KIF knjigu ;
10.7. Dnevnik ;

Za pregled video materijala za praktican rad sa izvodima u bilo kom programu - kliknite ovde ;

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 10 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 11

10. Nalozi (virmanisanje); objasnjavaju se funkcija, elementi i nacin popunjavanja ;

10.1. Nalog za uplatu
10.2. Nalog za isplatu
10.3. Nalog za prenos
10.4. Nalog za naplatu

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 10 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 12; za pregled video materijala kliknite ovde

12. Rad sa blagajnom ; objasnjavaju se:

12.1. Osnovnu pojmovi i elementi blagajničkog poslovanja ;
12.2. Dinarska i devizna blagajna;
12.3. Pravdajuća dokumenta na osnovu kojih se novac uplaćuje u blagajnu, ili isplaćuje iz blagajne ;
12.4. Koraci u radu sa blagajnom;
12.5. Na praktičnom primeru objašnjava se knjiženje isplate novca iz blagajne u : ;
12.5.1. Dnevniku ;
12.5.2. PK1 knjizi ;

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 09 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 13; za pregled video materijala - trosak el. energije kliknite ovde

13. Troskovi perioda ; troškovi perioda se polaznicima objašnjavaju na prakticnom primeru troškova električne energije, telekomunikacionih usluga, infostana i zakupa poslovnog prostora. Troškovi perioda objašnjavaju se kroz sledeće korake :

13.1. Objašnjenje suštine troškova perioda ;
13.2. Razdvajanje troškova perioda od troškova prodate robe ;
13.3. Trošak električne energije ; za pregled video materijala - trosak el. energije kliknite ovde ;
13.3.1. Objašnjenje elemenata računa za električnu energiju ;
13.3.2. Knjiženje računa za električnu energiju u :
13.3.2.1. Dnevniku ;
13.3.2.2. Knjizi PK 1 ;
13.3.2.3. Knjizi KPR ;
13.3.2.4. Knjizi KUF ;
13.3.2.5. Knjiženje zatezne kamate u :
13.3.2.5.1. Dnevnik ;
13.3.2.7.2. Knjizi PK 1 ;
13.4. Trošak telekomunikacionih usluga ; za pregled video materijala - trosak PTT usluga kliknite ovde ;
13.4.1. Objašnjenje elemenata računa za telekomunikacione usluge ;
13.4.2. Knjiženje računa za telekomunikacione usluge u :
13.4.2.1. Dnevniku ;
13.4.2.2. Knjizi PK 1 ;
13.4.2.3. Knjizi KPR ;
13.4.2.4. Knjizi KUF ;
13.4.2.5. Knjiženje zatezne kamate u :
13.4.2.5.1. Dnevniku ;
13.4.2.5.2. Knjizi PK 1 ;
13.5. Trošak infostana ; za pregled video materijala - trosak infostana kliknite ovde
13.5.1. Objašnjenje elemenata računa za infostan ;
13.5.2. Knjiženje računa za infostan u :
13.5.2.1. Dnevniku ;
13.5.2.2. Knjizi PK 1 ;
13.5.2.3. Knjizi KPR ;
13.5.2.4. Knjizi KUF ;
13.5.2.5. Knjiženje zatezne kamate u :
13.5.2.6. Dnevniku ;
13.5.2.7. Knjizi PK 1 ;
13.6. Trošak zakupa poslovnog prostora 13.6.1. Objašnjenje elemenata računa za zakup poslovnog prostora ;
13.6.2. Knjiženje računa za zakup poslovnog prostora u :
13.6.2.1. Dnevniku ;
13.6.2.2. Knjizi PK 1 ;
13.6.2.3. Knjizi KPR ;
13.6.2.4. Knjizi KUF ;
13.6.2.5. Knjiženje zatezne kamate u :
13.6.2.6. Dnevniku ;
13.6.2.7. Knjizi PK 1 ;

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 09 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 14 ; za pregled video materijala kliknite ovde

14. Osnovni obracun poreza na dodatu vrednost ; polaznicima se objašnjava osnovni obračun poreza na dodatu vrednost na prakticnom primeru maloprodajnog preduzeća u sličaju kada je obračunati PDV veći od prethodnog PDV-a. Objašnjenje se sastoji od sledećih koraka :

14.1. Teorijsko objasnjenje ;
14.1.1. Pojma PDV ;
14.1.1. Obveznika PDV ;
14.1.1. Poreskih perioda za koje se obračunava PDV ;
14.1.1. PP PDV prijave (poreske prijave poreza na dodatu vrednost) ;
14.1.1. Rokova za podnošenje PP PDV prijave ;
14.1.1. Računa kao osnovnog računovodstvenog dokumenta u sistemu PDV ;
14.1.1. Uslova za sticanje prava na odbitak prethodnog PDV ;
14.2. Nabavka robe od dobavljača – prijem ulaznog računa ;
14.2.1. Formiranje kalkulacije maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV (ulazne kalkulacije) ;
14.2.2. Knjiženje formirane ulazne kalkulacije u prostom i dvojnom knjigovodstvu u knjigama ;
14.2.3. KEPU (Knjiga Evidencije Prometa i Usluga) ;
14.2.4. KPR (Knjiga Primljenih Računa) ;
14.2.5. KUF (Knjiga Ulaznih Faktura) ;
14.2.6. PK 1 (Preduzetnička Knjiga 1) ;
14.2.7. Dnevniku ;
14.2.8. Glavnoj knjizi ;
14.3. Prodaja robe kupcu i izdavanje kupcu maloprodajnog računa sa pripadajućim fiskalnim isečkom ;
14.3.1. Formiranje kalkulacije dnevnog pazara (izlazne kalkulacije) ;
14.3.2. Knjiženje formirane kalkulacije u poslovne knjige ;
14.3.3. Dnevnik ;
14.3.4. Glavnu knjigu ;
14.3.5. KEPU knjigu (Knjigu Evidencije Prometa i Usluga) ;
14.3.6. KIR knjigu (Knjigu Izlaznih Računa) ;
14.3.7. KIF knjigu (Knjigu Izlaznih Faktura) ;
14.3.8. PK 1 knjigu (Preduzetničku knjigu 1) ;
14.4. Obračun PDV za poreski period ;
14.4.1. Utvrđivanje iznosa prethodnog PDV iz knjige KPR ;
14.4.2. Utvrđivanje iznosa obračunatog PDV iz knjige KIR ;
14.4.3. Utvrđivanje obaveze za PDV za poreski period ;
14.4.4. Popunjavanje PP PDV prijave ;
14.4.5. Popunjavanje naloga za prenod kojim se izmiruje obaveza za PDV za obračunski period ;
14.4.6. Knjiženje obračuna PDV ;
14.4.7. Prijem izvoda sa koga se vidi da je novac uplaćen u svrhu izmirenja obaveze za PDV legao na odgovarajući račun ;
14.4.8. Knjiženje pomenutog izvoda ;
14.4.9. Pregled i analiza sintetičkih i analitičkih kartica i zaključnog lista ;

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 14 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 15

15. Osnovni obracun zarada ; polaznicima se objašnjava osnovni obračun zarada na prakticnom primeru obračuna zarada koji se sastoji od obračuna zarada, obračuna naknada zarada na teret poslodavca i obračuna bolovanja do 30 dana ;

Za pregled video materijala kliknite ovde-deo 1,
za pregled video materijala kliknite ovde-deo 2,
za pregled video materijala kliknite ovde-deo 3,
za pregled video materijala kliknite ovde-deo 4,
za pregled video materijala kliknite ovde-deo 5,
za pregled video materijala kliknite ovde-deo 6,
za pregled video materijala kliknite ovde-deo 7,
za pregled video materijala kliknite ovde-deo 8,
za pregled video materijala kliknite ovde-deo 9,
za pregled video materijala kliknite ovde-deo 10,
za pregled video materijala kliknite ovde-deo 11,
za pregled video materijala kliknite ovde-deo 12,
za pregled video materijala kliknite ovde-deo 13,

Teorijsko objašnjenje ;
Strukutra zarade ;
Porez na zarade /naknade zarada ;
Neoporezivi iznos ;
Doprinosi na zarade / naknade zarada ;
Minimalna /maksimalna osnovica za obračun doprinosa na zarade /naknade zarada ;

15.1. Obračun zarada ;
15.1.1. Obračun zarade za zaposlenog koji je radio ceo mesec ;
15.1.2. Obračun zarade za zaposlenog koji je radio deo meseca ;
15.1.3. Obračun uvećane zarade (po osnovu rada na dan državnog praznika, minulog rada, noćnog rada, smenskog rada i prekovremenog rada) ;
15.1.4. Obraćun poreza na zarade ;
15.1.5. Obračun doprinosa na teret zaposlenih ;
15.1.6. Obračun doprinosa na teret poslodavca ;
15.1.7. Knjiženje obračuna zarada u dnevniku i knjizi PK 1 ;
15.1.8. Popunjavanje naloga za prenos kojima se izmiruju obaveze za porez i doprinose na zarade ;
15.1.9. Popunjavanje PP OPJ prijave ;
15.1.10. Popunjavanje specifikacije uz PP OPJ ;
15.1.11. Popunjavanje PP OD prijave ;
15.1.12. Popunjavanje obrasca OS ;
15.1.13. Prijem izvoda sa koga se vidi da je novac uplaćen u svrhu izmirenja obaveze za porez na zarade i doprinose legao na odgovarajući račun ;
15.1.14. Knjiženje pomenutog izvoda ;
15.2. Obracuna naknada zarada ;
15.2.1. Obračun naknade zarade (po osnovu odsustvovanja rada na dan državnog praznika, godišnjeg odmora i odaziva na poziv državnog organa i bolovanja do 30 dana) ;
15.2.2. Obraćun poreza na naknade zarada ;
15.2.3. Obračun doprinosa na naknade zarada na teret zaposlenih ;
15.2.4. Obračun doprinosa na naknade zarada na teret poslodavca ;
15.2.5. Knjiženje obračuna naknada zarada u dnevniku i knjizi PK 1 ;
15.2.6. Popunjavanje naloga za prenos kojima se izmiruju obaveze za porez i doprinose na naknade zarada ;
15.2.7. Popunjavanje PP OPJ prijave ;
15.2.8. Popunjavanje specifikacije uz PP OPJ ;
15.2.9. Popunjavanje PP OD prijave ;
15.2.10. Popunjavanje obrasca OS ;
15.2.11. Prijem izvoda sa koga se vidi da je novac uplaćen u svrhu izmirenja obaveze za porez na zarade i doprinose legao na odgovarajući račun ;
15.2.12. Knjiženje pomenutog izvoda ;

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 14 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 16; za pregled video materijala kliknite ovde

16. Fiskalne kase ; polaznicima se objašnjavaju osnovne stvari iz oblasti fiskalnih kasa :

16.1. Ko mora, a ko ne mora da ima fiskalnu kasu ;
16.2. Elementi fiskane kase (hardverski);
16.3. Fiskalna memorija fiskalne kase ;
16.4. Fiskalni dokumenti (fiskalni isečak, fiskalni račun, periodični izveštaj, presek stanja) ;
16.5. Fiskalizacija fiskalne kase ;
16.6. Defiskalizacija fiskalne kase ;
16.7. Servisna knjižica fiskalne kase ;
16.8. Praktican primer: ;
16.8.1. Proces defiskalizacije fiskalne kase prilikom privremenog prekida vršenja delatnosti preduzetničke radnje ;
16.8.2. Proces fiskalizacije fiskalne kase prilikom ponovnog početka vršenja delatnosti preduzetničke radnje ;
16.8.3. Knjiženje prometa evidentiranog putem fiskalne kase ;
16.8.4. Najčešće greške koje se prave u radu sa fisklanom kasom ;
16.8.5. Ispravka pomenutih grešaka ;

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 12 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 17; za pregled video materijala kliknite ovde

17 Osnovna sredstva ; polaznicima se objašnjavaju osnovne poslovne promene vezane za problematiku osnovnih sredstava :

17.1. Pojam osnovnih sredstava ;
17.2. Vrste osnovnih sredstava ;
17.3. Konta na kojima se računovodstveno evidentiraju osnovna sredstva ;
17.4. Vrednovanje i priznavanje osnovnih sredstava ;
17.5. Nabavka osnovnog sredstva ;
17.6. Knjiženje nabavke osnovnog sredstva u :
17.6.1. Knjizi PK 1 ;
17.6.2. Finansijskom knjigovodstvu ;
17.7. Amortizacija osnovnog sredstva metodom linearnog otpisa ;
17.8. Knjiženje troškova amortizacije u ;
17.8.1. Knjizi PK 1 ;
17.8.2. Finansijskom knjigovodstvu ;
17.9. Otuđenje (prodaja) osnovnog sredstva ;
17.9.1. Knjiženje otuđenja (prodaje) osnovnog sredstva u knjizi PK 1 ;
17.9.2. Knjiženje otuđenja (prodaje) osnovnog sredstva u finansijskom knjigovodstvu ;

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 13 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 18; za pregled video materijala kliknite ovde

18 Porez na dobit ; polaznicima se objašnjavaju najbitnije stvari koje se javljaju u okviru problematike poreza na dobit (tačnije poreza na dohodak građana kao pojavnog oblika poreza na dobit koji se odnosi na preduzetničke radnje) :

18.1. Pojam poreza na dohodak građana ;
18.2. Obveznici poreza na dohodak građana ;
18.3. Osnovica za obračun poreza na dohodak građana ;
18.4. Stopa poreza na dohodak građana ;
18.5. Rok za plaćanje poreza na dohodak građana ;
18.6. Knjiženje poreza na dohodak građana u :
18.6.1. Knjizi PK 1 ;
18.6.2. Finansijskom knjigovodstvu ;
18.7. Objašnjenje listinga poreske uprave koji se odnosi na porez na dohodak građana ;

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 15 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 19; za pregled video materijala kliknite ovde

19. Popis ; objašnjenje obaveze, tehnike, načina vršenja popisa, utvrđivanja i knjiženja rezultata popisa.

19.1. Pojam popisa ;
19.2. Obaveza vršenja popisa ;
19.3. U kojim situacijama je potrebno izvršiti popis ;
19.4. Godišnji popis ;
19.5. Vanredni popis ;
19.6. Popisna komisija ;
19.7. Popisna lista ;
19.8. Vršenje popisa ;
19.9. Utvrđivanje i usvajanje rezultata popisa ;
19.10. Knjiženje rezultata popisa (manjka) u :
19.10.1. Knjizi KEPU ;
19.10.2. Knjizi PK 1 ;
19.10.3. Finansijskom knjigovodstvu ;

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 16 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Termin 20; za pregled video materijala kliknite ovde

20. Zavrsni racun ; na prakticnom primeru poslovnog procesa u maloprodajnoj preduzetičkoj firmi (nabavke robe, povraćaja dobavljaču, prodaje robe, povraćaja od strane kupca, isplata troškova perioda iz blagajne, obračuna PDV i obračuna zarada) formiraju se bilans stanja, bilans uspeha, poreski bilans i statistički aneks.

20.1. Formiranje bilansa stanja ;
20.2. Formiranje bilans uspeha ;
20.3. Formiranje poreskog bilansa ;
20.4. Formiranje statistickog aneksa ;

Rezervisano SAMO za polaznike BASIC kursa - da bi postavili pitanje u vezi sa terminom 16 - kliknite ovde ;
Odgovor na pitanje bice u skladu sa planom i programo BASIC kursa knjigovodstva i moze se dobiti tek nakon odrzanog termina. ;

Venergy