HOME KNJIGOVODSTVENI PROGRAMI DOWNLOAD USLUGE KURSEVI WEB DESIGN KONTAKT
   

 

 

 
Proverite zasto nasi
  predavaci imaju
  dugo godina
  sopstvene knjigovod.
  agencije ?
  Dobicete prakticno
  ZNANJE  kao da ste
  radili u najboljoj
  knjigovodstvenoj
  agenciji sa najboljim
  sofverom.
 
NE GUBITE
 
VREME i NOVAC
 
PRONADJITE
 
sve na jednom mestu
 

 

 

 

 

 

 

 

KURS IZ KNJIGOVODSTVA: OBRACUN ZARADA

 

 

 

 

 
NASTAVNI PLAN
 
(svaki deo zakonske regulative u nastavku je podrzan primerima iz prakse)
   
   
 
 
  I ZAKONSKI I DRUGI PROPISI O ZARADAMA, POREZIMA I DOPRINOSIMA
   
  1.Zakon o radu
   
  1.1. Zarada
  1.2. Zarada za obavljeni rad i vreme provedenona radu
  1.3. Zarada pripravnika
  1.4. Minimalna zarada
  1.5.Naknada zarade
  a) Naknada zarade za odsustovavanje na dan praznika,godisnjeg odmora,placenog odsustva i odazivanje na poziv
  b)Naknada zarade za vreme bolovanja do 30 dana
  c)Naknada zarede za vreme prekida rada bez krivice zaposlenog
  d)Naknada zarade za vreme prekida rada po nalogu drzavnog organa ili po nalogu poslodavca
  1.6.Naknada troskova
  1.7.Druga primanja
  1.8.Obracun zarade i naknade zarade
  1.9.Evidencija zarade i naknade zarade
  1.10. Zastita zarade i naknade zarade
   
  2.Zakon o porezu na dohodak gradjana
   
  2.1.Primanja koja su izuzeta iz dohotka za oporezivanje
  2.2.Uskladjivanje dinarskih iznosa
  2.3.Izbegavanje dvostrukog oporezivanja po clanu 12. Zakona
  2.4. Porez na zarede
  2.5. Primanjima po osnovu cinjenja ili pruzanja pogodnosti smatraju se narocito koriscenje slusbenog vozila,stambenih zgrada i stanova
  2.6. Premije shih vidova dobrovoljnog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond
  2.7. Poreski obaveznik i poreska stopa
  2.8. Poreska oslobodjenja
  2.9. Poreske olaksice i oslobodjenje od obaveze placanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposljavanje novih radnika
   
  3. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
   
  3.1. Zarada kao osnovica za placanje doprinosa
  3.2. Najniza i najvisa mesecna osnovica doprinosa
  a) Najniza mesecna osnovica doprinosa
  b) Najvisa mesecna osnovica doprinosa
  c) Najvisa godisnja osnovica doprinosa
  3.3 Ako nema isplate zarade doprinosi se obracunavaju i placaju na najnizu osnovicu
  3.4. Stope doprinosa
  a) Stope doprinosa na zarade i naknade na teret zaposlenog i na teret poslodavca
  b) Stope doprinosa za staz osiguranja koji se racuna sa uvecanim trajanjem
  3.5. Mirovanje obaveze placanja doprinosa
  3.6. Povracaj vise placenog doprinosa i prestanak placanja doprinosa u toku tekuce godine
   
  4. Clanarine privrednim komorama i zadruznim savezima od 1.januara 2011.godine
   
  II OBRACUN POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE ZAPOSLENIH I POPUNJAVANJE ZBIRNIH PORESKIH PRIJAVA
   
  1. Obracun poreza na zarade
   
  1.1. Stopa poreza na zarade
  1.2. Neoporezivi iznos-utvrdjivanje poreske osnovice
  1.2.1 Nacin priznavanja i obracunavanja neoporezivog iznosa
  1.2.2. Umanjenje bruto zarade i naknade zarade za neoporezivi iznos
  1.2.3 Ostvarivanje punog i srazmernog neoporezivog iznosa
  1.2.4 Obracun neoporezivog iznosa za zaposlene koji u istom mesecu ostvaruju zaradu kod poslodavca i naknadu zarade kod drugog isplatioca
  1.2.5 Obracun neoporezivog iznosa ako se zarada isplacuje u vise delova
  1.2.6 Nacin utvrdjivanja poreske osnovice kod isplate drugog dela zarade posle izvrenog uskladjivanja neoporezivog iznosa
  1.2.7 Priznavanje neoporezivog iznosa zaposlenima koji sami obracunavaju poreze i doprinose
  1.3 Obaveza podnosenja zbirne poreske prijave o obracunatom i placenom porezu po odbitku( PP OPJ i PP OPJ-1)
   
  2.Obracun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
   
  2.1. Stope doprinosa
  2.2. Osnovice doprinosa
  2.3. Najniza i najvisa osnovica doprinosa
  2.3.1 Najniza mesecna osnovica doprinosa
  2.3.2 Najvisa mesecna osnovica doprinosa
  2.4 Obaveza podnosenja zbirne poreske prijave o obracunatim i placenim doprinosima po odbitku (PP OD i PP OD-1)
   
  3.Preracun neto zarade u bruto zaradu
   
  4. Primeri obracuna poreza i doprinosa na zarade u 2011. godini
   
  4.1 Isplata zarade posle 1. februara 2011.godine
  4.2 Isplata prvog dela zarade u januaru,a drugog dela u februaru 2011.godine (posle uskladjivanja neoporezivog iznosa)
   
  5. Obracun poreza i doprinosa na zaostale zarade (zakljucno sa novembrom 2006. godine)
   
  6.Obracun i placanje doprinosa bez isplate i zarade
   
  7.Obracun poreza i doprinosa na zarade za zaposlene upucene na rad u inostranstvo
   
  7.1. Osnovica za porez
  7.2. Osnovica za doprinose
  7.3. Obracun poreza i doprinosa
   
  8. Premije dobrovoljnog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond
   
  8.1. Premija i penzijski doprinos za dobrovoljno PIO koje poslodavac placa za zaposlene na teret sopstvenih sredsava
  8.2. Premija i penzijski doprinos za dobrovoljno PIO koje poslodavac obustavlja i placa iz zarade zaposlenog (po administrativnoj zabrani)
   
  9. Koriscenje sluzbenog vozila,stambenih zgrada i stanova sa aspekta obracuna poreza i doprinosa
   
  9.1. Primer za izracunavanje osnovice poreza i doprinosa za deo zarade po osnovu koriscenja sluzbenih vozila u privatne svrhe
  9.2. Primer za izracunavanje osnovice poreza i doprinosa za stan koji se daje na koriscenje zaposlenom
   
  10 Minimalna zarada
   
  10.1 Iznosi minimalne zarade u periodu januar-decembar 2011 godine
  10.2 Zakonsko uredjenje minimalne zarade
  10.3 Ugovaranje i isplata minimalne zarade
  10.4 Iznos minimalne zarade po mesecima za 2011. godinu
  10.5. Kako se obracunava zarada zaposlenog kada je ugovorom o radu predvidjena isplata minimalne zarade
  10.6 Primeri za obracun minimalne zarade
  10.7 Primena sraznerne najnize osnovice doprinosa
   
  11. Isplata zarade i drugih primanja zaposlenom kome prestaje radni odnos
   
  11.1. Kada zaposlenom prestane radni odnos poslodavac je duzan da mu isplati sve dospele zarade i druga primanja
  11.2 Isplacene zarade za zaposlene kojima je prestao radni odnos ne kumuliraju se u obrascu PP OD sa zaradama ostalih zaposlenih koje se kasnije isplacuju
   
  III PORESKE OLAKSICE OSLOBODJENJE OD PLACANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA ZAPOSLJAVANJE NOVIH RADNIKA
   
  1. Oslobodjenje od placanja poreza i doprinosa za novozaposlene radnike po zakonu
   
  1.1.1 Status pripravnika prema zakonu o radu
  1.1.2 Olaksica i oslobodjenje za poslodavca
  1.1.3. Kada se pripravnik mladji od 30 godina smatra novozaposlenim licem
  1.1.4. Gubitak prava na poresku olaksicu i na oslobodjenje od obaveze placanja doprinosa
  1.1.5. kada poslodavac nece izgubiti pravo na poresku olaksicu odnosno oslobadjanje od obaveze placanja doprinosa
  1.1.6. Ko nema pravo na poresku olaksicu i na oslobadjanje od obaveze placanja doprinosa
  1.1.7. Obaveza nacionalne sluzbe za zaposljavanje kada poslodavac ostvari oslobadjanje od placanja doprinosa za zaposlenog pripravnika mladjeg od 30 godina
  1.1.8. Obracun poreza i doprinosa za zaposlenog koji nije novozaposleno lice i za novozaposleno lice - pripravnika koji je mladji od 30 godina
  1.1.9. Nacin i postupak za ostvarivanje poreske olaksice i za oslobadjanje od obaveze placanja doprinosa
  1.2. Poreska olaksica i oslobadjanje od placanja doprinosa za zaposljavanje lica koja su mladja od 30 godina
  1.2.1. Olaksica i oslobodjenje za poslodavca
  1.2.2. Kada se lice mladje od 30 godina smatra novozaposlenim licem
  1.2.3. Gubitak prava na poresku olaksicu i na oslobadjanje od obaveze placanja doprinosa
  1.2.4. Kada poslodavac nece izgubiti pravo na poresku olaksicu odnosno oslobadjanje od obaveze placanja doprinosa
  1.2.5 Ko nema pravo na poresku olaksicu i na oslobadjanje od obaveze placanja doprinosa
  1.2.6 Obaveza nacionalne sluzbe za zaposljavanje kada poslodavac ostvari oslobadjanje od placanja doprinosa za novozaposleno lice mladje od 30 godina
  1.2.7 Obracun poreza i doprinosa za zaposlenog koji nije novozaposleno lice i za novozaposleno lice mladje od 30 godina
  1.2.8. Nacin i postupak za ostvarivanje poreske olaksice i za oslobodjenje od obaveze placanja doprinosa
  1.3.Poreska olaksica i oslobadjanje od placanja doprinosa za zaposljavanje lice sa invaliditetom
  1.3.1. Koje se osobe smatraju licima sa invaliditetom
  1.3.2. Oslobadjanje od obaveze placanja poreza iz zarade i doprinosa za socijalno osiguranje na zaradu za novozaposleno lice sa invaliditetom
  1.3.3. Kada se osoba invaliditetom smatra novozaposleno lice
  1.3.4. Obaveza nacionalne sluzbe za zaposljavanje kada poslodavac ostvari oslobodjenje od placanja doprinosa za zaposleno lice sa invaliditetom
  1.3.5. Obracun poreza i doprinosa za zaposlenog koji nije novozaposleno lice i za novozaposleno lice sa invaliditetom
  1.3.6. nacin i postupak za ostvarivanje poreske olaksice i za oslobodjenje od obaveze placanja doprinosa
  1.4. Poreska olaksica i oslobodjenje od placanja doprinosa za zaposljavanje lica starijih od 45 odnosno 50 godina
  1.4.1. Olaksice i oslobodjenje za poslodavce
  1.4.2. Stope doprinosa u slucaju oslobadjanja odnosno smanjenja obaveze
  1.4.3. Gubitak prava na poresku olaksicu i na oslobadjanje od obaveze placanja doprinosa
  1.4.4. Kada poslodavac nece izgubiti pravo poresku olaksicu i na oslobadjanje od obaveze placanja doprinosa
  1.4.5. Ko nema pravo na poresku olaksicu i na oslobodjenje od obaveze placanja doprinosa
  1.4.6.Obaveza nacionalne sluzbe za zaposljavanje kada poslodavac ostvari oslobodjenje od placanja doprinosa za zaposleno lice starije od 45 odnosno 50 godina
  1.4.7 Obracun poreza i doprinosa za zaposlenog koji nije novozaposleno lice i za novonastalo lice starije od 45 godina odnosno 50 godina
  1.4.8. Nacin i postupak za ostvarivanje poreske olaksice i oslobadjanja od obaveze placanja doprinosa
  1.5. Iskazivanje poreske olaksice i oslobadjanja od placanja doprinosa za novozaposlene radnike u obrascima PP OPJ I PP OD
   
  2. Podsticaji za zaposljavanje novih radnika po uredbi o podsticanju zaposljavanja
  2.1. Sadrzina olaksica i uslovi za ostvarivanje
  2.2. Nacin i postupak ostvarivanja olaksica -subvencionisanja
  2.3. Uporedni primeri obracuna zarade bez subvencije i sa subvencijom po uredbi
  2.4. Gubitak prava na olaksicu
  2.5. Obrasci zahteva za subvencionisanje poreza i doprinosa za PIO koji se podnose poreskoj upravi
   
  3. Ne mogu se istovremeno koristiti olaksice po osnovu zakona i po osnovu uredbe
   
  IV OBRACUN POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE I NAKNADE ZARADE KOD SPRECIFICNIH OBLIKA RADA I PO DRUGIM POSEBNIM OSNOVIMA
   
  1.Obracun poreza i doprinosa na zarade ostvarane za rad sa nepunim radnim vremenom
   
  1.1 Rad sa nepunim radnim vremenom samo kod jednog poslodavca
  1.2. Rad sa nepunim radnim vremenom kod dva ili vise poslodavca
   
  2. Obracun doprinosa i poreza na zarade ostvarene za rad sa skracenim radnim vremenom po osnovu na invalidnosti(primena srazmerne najnize osnovice i neoporezivog iznosa)
   
  3. Obavljanje poslova van prostorija poslodavca
   
  4. Zarade invalidnih lica zaposlenih u preduzecima za profesionalnu rehabilitaciju (ne placa se porez na zarede )
   
  5. Zarede i druga primanja sa elementima inostranosti
  5.1 Zarade zaposlenih (rezidenata Republike ) kod diplomatskih i konzularnih predstavnistva i predstavnistva stranih firmi
  5.2. Zarade i druga primanja stranih lica zaposlenih u Republici Srbiji
  5.3. Strana i domaca lica oslobodjena od obaveze placanja poreza na dohodak gradjana
   
  6. Naknada zarade po cl 114-117.Zakona o radu
  6.1. Naknada zarade zbog prekida rada bez krivice zaposlenog
  6.2. Naknada zarade za vreme vojne vezbe ili odazivanja na poziv drzavnog organa
  6.3. Naknada zarade za vreme privremenog udaljenja sa rada
  6.4. Privremeno udaljenje sa rada bez naknade do tri dana
   
  7. Neplaceno odsustvo
   
  8. Placeno odsustvo
   
  9.Isplata potrazivanja zaposlenih u slucaju stecajnog postupka i osnivanje Fonda solidarnosti
  9.1. Isplata neisplacenih potrazivanja u slucaju stecajnog postupka
  9.2. Osnivanje i poslovanje Fonda solidarnosti
   
  V. NAKNADA TROSKOVA I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
   
  1. Naknada troskova zaposlenim
  1.1.1. Pravo na naknadu troskova prevoza
  1.1.2. Visina neoporezivog iznosa
  1.1.3 Obracun poreza i doprinosa
  1.2 Naknada troskova za vreme provedeno na sluzbenom putu u zemlji
  1.2.1. Dnevnica za sluzbeno putovanje u zemlji
  1.2.2. Naknada troskova smestaja
  1.2.3. Troskovi prevoza
  1.2.4. Obracun putnih troskova
  1.2.5. Visina neoporezivih iznosa i obracun poreza na naknade iznad neoporezivog iznosa
  1.3. Naknada troskova za vreme provedeno na sluzbenom putovanju u inostranstvo
  1.3.1 Nalog za sluzbeno putovanje u inostranstvo i isplata akontacije
  1.3.2. Troskovi smestaja
  1.3.3. Troskovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu isplacuju se kao dnevnice
  1.3.4. Troskovi prevoza i troskovi drugih usluga u vezi sa sluzbenim putovanjem u inostranstvo
  1.3.5. Obracun troskova sluzbenog putovanja u inostranstvo
  1.3.6. Neoporezivi iznosi naknade troskova i obracun poreza na naknadu iznad neoporezivog iznosa
  1.3.7.Spisak dnevnica po stranim drzavama
  1.4. Naknada troskova smestaja i ishrane za rad i boravak na temu
  1.5. Naknada troskova za ishranu u toku rada
  1.6. Naknada troskova za koriscenje godisnjeg odmora
   
  2.Druga primanja zaposlenih koja nemaju karakter zarade po zakonu rada
   
  2.1. Fiskalni tretman otpremnine i novcane naknade kod prestanka radnog odnosa
  2.2. Naknada troskova pogrebnih usluga u slucaju smrti zaposlenog i clanova uze porodice
  2.3. Naknada stete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja
  2.4. Poklon deci zaposlenih starosti do 15 godina zivota povodom nove godine i Bozica
  2.5. Premija za dobrovoljno dodatno penzijko osiguranje i mugucnost uvodjenja kolektivnog osiguranja
  2.6. Solidarna pomoc
  2.6.1. Solidarna pomoc za slucaj bolesti,invalidnosti ili zdrastvene rehabilitacije
  2.6.2. Solidarna pomoc u slucaju smrti drugih clanova porodice
  2.6.3. Solidarna pomoc za ublazavanje posledica elementarnih nepogoda
  ili drugih vanrednih dogadjaja
  2.6.4. Organizovana socijalna i humanitarna pomoc
  2.7. Jubilarna nagrada
  2.7.1. Opstim aktom ili ugovorom o radu utvrdjuju se merila i kriterijumi za isplatu jubilarne nagrade
  2.7.2 Uslovi za isplatu jubilarne nagrade u pogledu godina staza osiguranja
  2.7.3. Neoporezivi iznos i obracun poreza na iznos nagrade iznad neoporezivog
   
  VI OBRACUN NAKNADE ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPRECENOSTI ZA RAD ZBOG BOLESTI I PRIVREDE
   
  1. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
   
  1.1. Osiguranici kao korisnici prava na naknadu zarade
  1.2. Slucajevi u kojima se ostvaruje pravo na naknadu zarade
  1.3. Slucajevi u kojima se ne ostvaruje pravo na naknadu zarade
   
  2. Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
   
  3. Duzina koriscenja prava na naknadu zarade
  3.1. Potvrda o privremenoj sprecenosti za rad
  3.2. Povezivanje privremene sprecenosti za rad zavisno od razloga odsustvovanja sa rada (clan 76. zakona)
  3.3. Upucivanje osiguranika na ocenu radne sposobnosti
   
  4. Isplata naknade zarade
  4.1. Isplata naknade zarade
  4.2. Kada naknada zarade od prvog dana pada na teret zdravstvenog osiguranja
  4.3. Naknada zarade zbog povrede na radu i profesionalne bolesti pada na teret poslodavca za sve vreme trajanja radnog odnosa
  4.4. Naknada zarade i posle prestanka radnog odnosa u slucaju povrede na radu ili profesionalne bolesti
  4.5. Naknada zarade zbog nege clana uze porodice
   
  5. Osnov za obracun naknade zarade
  5.1. Osnov za obracun naknade zarade za zaposlene
  5.2. Osnov za obracun naknade zarade za invalide II i III kategorije
  5.3. Naknada zarade u posebnim slucajevima,tj. za vreme rada sa skracenim radnim vremenom
  5.4. Naknada zarade za vreme udaljenja sa rada
  5.5. Naknada zarade osiguranika,dok se ne vrsi isplata zarade
   
  6. Uskladivanje osnova za naknadu zarade
   
  7. Visina naknade zarade
  7.1. Veca prava zaposlenih na visinu bolovanja
   
  8. Obracun i isplata naknade zarade na terert sredstava poslodavca
  8.1. Osnov za naknadu zarade
  8.2. Naknadu zarade za bolovanje zbog povrede na radu i porfesionalne bolesti isplacuje poslodavac
  8.3. Primer za obracun naknade zarade za bolovanje do 30 dana na teret poslodavca
  8.4. Usmreravanje doprinosa za zdravstveno osiguranje
   
  9. Obracun naknade zarade i postupak ostvarivanja prava na naknadu zarade za bolovanje koje se isplacuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
  9.1.Uskladjivanje osnova za naknadu zarada
  9.2. Primer obracuna naknade zarade za bolovanje preko 30 dana za januar 2011. godine
  9.3. Primer obracuna naknade zarade za bolovanje kada je obracunata prosecna mesecna zarada niza od minimalne zarade
  9.4. Obracun naknade zarade za bolovanja preko 30 dana za januar 2011. godine kada je prosecna zarada u prethodna tri meseca visa od najvise osnovice
   
  10. Uskladjivanje osnova za naknadu zarada
  a) Prvo uskladjivanje osnova za naknadu zarade
  b) Nardeno uskladjivanje osnova za naknadu zarade
   
  11. Poreske prijave i uplatni racun
  12. Naknada zarade za preduzetnike,svestenike i verske sluzbenike za vreme bolovanja
  12.1. Sticanje prava na naknadu zarade za vreme bolovanja
  12.2. Osnov za obracun naknade zarade
  12.3. Uskladjivanje osnova za naknadu zarada
  12.4. Visina naknade zarade
  12.5. Isplata naknade zarade i obrasci koji se podnose
   
  13. Dodatni oblicizastite za grad Beograd
  13.1. Odluka o dodatnim oblicima zastite trudnica i porodilja na teritorij grada Beograda
  13.2. Dodatni oblici zastite trudnica i porodilja
  13.3. Nacini ostvarivanja dodatnih oblika zastite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda
  13.4. Nacini ostvarivanja naknade zaposlenoj trudnici
  13.5. Nacini ostvarivanja jednokratnog novcanog davanja nezaposlenoj porodilji
  13.6. Odluka o dopuni odluke o dadatnim oblicima zastite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda u 2010 godini
  13.7. Odluka o izmeni odluke o dodatnim oblicima zastite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda u 2011 godini
   
  VII NAKNADA ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA ,ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA
   
  1. Prava na finansijku podrsku porodici sa decom prema zakonu o finansijskoj podrsci porodici sa decom
   
  2. Pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoce,porodjaja i nege deteta prema zakonu o radu
  2.1. Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta
  2.2. Odsustvo sa rada radu posebne nege deteta ili druge osobe
  2.3. Porodiljsko odsustvo i otkaz ugovora o radu
  2.4. Posebna zastita materinstva
   
  3. Ostvarivanje prava na naknadu zarade
  3.1. Otac deteta kao korisnik prava na naknadu zarade
  3.2. Dokazi sa ostvarivanje prava na naknadu ( prema noveliranoj zakonskoj regulativi - clan 13 zakona)
  3.2.1. Objasnjenja nadleznih organa
  3.2.2. Instrukcija za sprovodjenje zakona
  3.2.3. Obrasci zahteva za za ostvarivanje prava na naknadu po zakonu
  3.3. Resenje o pravu na naknadu zarade i isplata
   
  4. Visina i obracun naknade (prema noveliranom clanu 11. i 12. zakona)
  4.1. Primer obracuna poreza i doprinosa
  4.2. Obracun naknade zarade za lica koja obavljaju samostalnu delatnost
  4.3. Preduzetnica koja za vreme porodiljskog odsustva nastavi obavljanje delatnosti preko ovlascenog poslovodje placa doprinose i po osnovu samostalne delatnosti
   
  5.Nacini postupak prenosa sredstava za naknadu zarade prema pravilniku
   
  6.Naknada zarade za zatecene slucajeve - prava ostvarena prema ranije vazecoj zakonskoj regulativi
   
  7. Popunjavanje poreskihprijava i uplatni racun
   
  8. Instrukcija za sprovodjenje zakona o finansijkoj podrsci poroci sa decom
   
  VIII NOVCANA NAKNADA INVALIDA RADA II i III KATEGORIJE INVALIDNOSTI I NAKNADA PO OSNOVU TELESNOG OSTECENJA
   
  1. Naknada invalida rada II i III kategorije invalidnosti - obracun,uskladjivanje i refundacija
  1.1. Uskladjivanje naknade
  1.2. Procenti za uskladjivanje naknada invalida rada Ii i III kategorije invalidnosti od 1. jula 2003 godine
  1.3. Iznos penzija,novcanih naknada i opsteg boda nije se menjao u 2009. i 2010 godini
  1.4. Uskladjivanje penzija,opsteg boda i novcanih naknada u 2011. godini
  1.5. Obracun poreza i doprinosa i uskladjivanje naknada invalida II i IIi kategorije
  1.6. Podnosenje zahteva za refundaciju naknade
   
  2.Novcana naknada za telesno ostecenje prouzrokovano povredom na radu ili porfesionalnom bolescu
   
  2.1. Ko ima pravo na novcanu naknadu
  2.2. Stepeni i procenti telesnog ostecenja
  2.3. Procenti za uskladjivanje i osnov za izracunvanje telesnog ostecenja koje je prouzrokovano povredom na radu ili porofesionalnom bolescu
  2.4. Visina novcane naknade koja se isplacuje u decembru 2010. godine i tokom 2011. godine
   
  3. Naknada za telesno ostecenje po osnovu bolesti ili povrede van rada za zatecene korisnike
   
  IX NAKNADA PO UGOVORU I PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA
   
  1.Osnovna obelezja povremenih poslova prema propisima o radu
   
  2. Poreski tretman ugovorene naknade po osnovu privremenih i povremenih poslova
   
  3.Na naknadu po osnovu privremenih i povremenih poslova obracunavaju se i placaju doprinosi za socijalno osiguranje
   
  4. Prijava i odjava osiguranja i upis staza osiguranja u radnu knjizicu
   
  5. Najniza i najvisa mesecna osnovica doprinosa i mogucnost utvrdjivanja srazmerne osnovice
   
  6. Obracun poreza i doprinosa zavisi od statusa lica koja obavljaju privremene i povremene poslove
  6.1. Ugovor o povremenim i privremenim poslovima zakljucen sa nezaposlenim licem
  6.2. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima zakljucen sa penzionisanim licem
  6.3. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima zakljucen preko omladinske zadruge sa licem do 26 godina zivota,ako je na skolovanju
  6.4 Dostavljanje poreskih prijava
   
 
DEO II
  PRIHODI OD POLJOPRIVREDE I SUMARSTVA I OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
   
  i PRIHODI OD POLJOPRIVREDE I SUMARSTVA
   
  1. Porez na prihode od poljoprivrede i sumarstva
  1.1. Poreska stopa i poreska osnovica
  1.2. Poreska oslobodjenja i olaksice
  1.2.1. Trajna zakonska resenja
  1.2.2. Privremeno poresko oslobodjenje (izuzimanje)
   
  2. Doprinos za obavezno socijalno osiguranje
  2.1. Doprinos za penzijkso i invalidsko osiguranje
  2.2. Doprinos za zdravstveno osiguranje
  2.3. Osnovica doprinosa za poljoprivrednike kada ne placaju porez na dohodak gradjana
   
  3. Utvrdjivanje i naplata poreza i doprinosa na prihode od pljoprivrede i sumarstva
   
  II PRIHODI OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
   
  1. Porez na prihode od samostalne delatnosti
  2. Poreski obaveznik
  3. Poreska obaveznica
  3.1. Amortizacija stalnih sredstava
  3.2. Licni rashodi preduzetnika
  3.3. Uzimanje iz poslovne imovine i ulaganje licne imovine
  3.4. Poreski podsticaji
  4. Pausalno oporezivanje
   
  5.Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave
   
  6. Utvrdjivanje i naplata poreza na prihode od samostalne delatnosti
  6.1. Uplata mesecne akontacije poreza
  6.2. Uplata razlike poreza
  6.3. Odjava i prijava obavljanja delatnosti
   
  7. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
  7.1. Osnovica i stope za obracun doprinosa
  7.2. Utvrdjivanja i naplata doprinosa
   
  8. Obaveza poslovanja preko tekuceg racuna kod poslovne banke
   
  9. Uplatni racuni
   
  III UTVRDJIVANJE I PLACANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE
   
  1. Pojam samostalnog umetnika
   
  2. Osnovica i stope doprinosa
   
  3. Utvrdjivanje i placanje doprinosa
   
  4. Obaveza podosenja prijave
   
  5. Popunjavanje prijave - Obrasca PPD- SU
   
  6. Mogucnost placanja doprinosa za samostalne umetnike od strane Republike,lokalne samouprave i dr.
   
  IV UTVRDJIVANJE I PLACANJE DOPRINOSA ZA SVESTENIKE I VERSKE SLUZBENIKE
   
  1. Osnovice i stope doprinosa
   
  2. Utvrdjivanje i placanje doprinosa
   
  3. Monasi i monahinje zdrastveno su osigurani na teret sredstava budzeta RS
   
  V UTVRDJIVANJE I PLACANJE DOPRINOSA ZA OSNIVACE PRIVREDNIH DRUSTAVA
   
  1. Osnivaci privrednog drustva koji su zasnovali radni odnos u svom privredniom drustvu
  1.1. Utvrdjivanje i placanje doprinosa
  1.2. Pravo na zaradu,naknadu troskova i druga primanja po osnovu zaposlenja
   
  2. Osnivac privrednog drustva koji u svom privrednom drustvu rade,a nisu zasnovali radni odnos
  2.1. Pravni osnov za placanje doprinosa
  2.2. Rad u privrednom drustvu ( bez zasnivanja radnog odnosa ) kao uslov obaveznog osiguranja
  2.3. Osnovica i stope doprinosa
  2.4. Utvrdjivanje i placanje doprinosa
  2.5. Radno-pravni status
   
  3 Osnivac privrednog drustva koji u svom privrednom drustvu rade ( izvan radnog odnosa),a zaposleni su kod drugog poslodavca
  3.1. Osnivica i stopa doprinosa za PIO
  3.2. Povracaj vise placenog doprinosa
   
  4. Osnivaci vise privrednih drustava ili privrednog drustva i radnje, koji nisu zaposleni
   
 
deo III
 
PRIHODI FIZICKIH LICA PO OSNOVU AUTORSKE NAKNADE
   
  I PRIHODI OD AUTORSKOH PRAVA,PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE
   
  1. Autorska prava,prava srodna autorskom pravu i prava industrijske svojine
  2.Predmet oporezivanja
  2.1. Prihodi od autorskih prava
  2.2. Prihodi od likovnih dela iz oblasti primenjene umetnosti
  2.3. Prihodi od prava srodnih autorskom pravu
  2.4. Prihodi od prava industrijske svojine
   
  3. Poreski obaveznik
   
  4. Poreska osnovica i poreska stopa
   
  5. Normirani troskovi
   
  6. Stvarni troskovi
   
  7. Vremensko razgranicenje prihoda
   
  8. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
  8.1. Doprinos za PIO
  8.2. Doprinos za zdravstveno osiguranje
   
  9. Preracun neto iznosa naknade u bruto iznos
  9.1. Koeficijent za preracun neto u bruto naknadu kada se priznaju normirani troskovi
  9.2. Obrasci za preracun autorske naknade sa neto na bruto iznos kada se priznaju stvarni troskovi
   
  10. Obracun poreza i doprinosa
  10.1. Primeri obracuna poreza i doprinosa na autorsku naknadu kada se priznaju nominirani troskovi
  10.2. Primeri obracuna poreza i doprinosa na autorsku naknadu kada se priznaju stvarni troskovi
   
  11. Obrasci koji se podnose i uplatni racun
   
  12. Primer popune obrazaca
   
  13. Procene poreske osnovice
   
  14. Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programai drugih zabavnih programa
  14.1 Isplatioci prihoda
  14.2. Obaveza isplatioca prihoda
  14.3. Pravilnik o upisu u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa i o sadrzini obavestenja o zakljucenim ugovorima
  14.4. Obaveza upisa u registar isplatilaca prihoda i za sve organizatore estradnih i drugih zabavnih programa
   
  15. Oporezivanje autorske naknade nerezidentnog lica i i zbegavanje dvostrukog oporezivanja
  15.1 Porez po odbitku na prihode nerezidenata
  15.2. Kada se moze primeniti ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
  15.3. Stope poreza po odbitku na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine po ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
   
 
deo IV
 
PRIHODI PO OSNOVU: KAPITALA,NEPOKRETNOSTI I KAPITALNIH DOBITAKA
   
  I PRIHODI OD KAPITALA
   
  1. Pojam prihoda od kapitala
   
  2. Oporezivi prihod od kapitala
   
  3. Poreski obaveznik i poreska stopa
   
  4. Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
   
  5. Poreska oslobodjenja
   
  6. Obracun i placanje poreza
   
  II PRIHODI OD NEPOKRETNOSTI
   
  1.Pojam prihoda od nepokretnosti
   
  2. Obaveznik poreza
   
  3. Osnovica poreza
   
  4. Podnosenje poreske prijave
   
  5. Utvrdjivanje i placanje poreza
   
  III KAPITALNI DOBICI
   
  1. Pojam kapitalnog dobitka
   
  2. Kada se ne ostvaruje i ne utvrdjuje kapitalni dobitak
   
  3. Odredjivanje kapitalnog dobitka
  3.1. Utvrdjivanje prodajne cene za odredjivanje kapitalnog dobitka
  3.2. Utvrdjivanje nabavne cene za odredjivanje kapitalnog dobitka
   
  4. Poreski obveznik
   
  5. Poreska osnovica i poreska stopa
   
  6. Prebijanje kapitalnog gubitka i kapitalnog dobitka
   
  7. Poreska oslobodjenja i olaksice
  7.1. Kada se sredstva uloze za resavanje stambenog pitanja
  7.2. Kada se povucena akumulirana sredstva kod dobrovoljnog penzijkog fonda uloze kod drustva za osiguranje
  7.3. Prestalo je prirvremeno oslobodjenje po posebnom zakonu
   
  8. Podmosenje prijave za porez kapitalne dobitke
   
  9. Utvrdjivanje i placanje poreza
   
 
deo V
 
OSTALI PRIHODI FIZICKIH LICA( zakup pokretnih stvari,igre na srecu,osiguranje lica,prihodi sportista i sportskih strucnjaka)
   
  I OSTALI PRIHODI FIZICKIH LICA
   
  1. Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari
  1.1 Poreski obaveznik
  1.2. Osnovica za obracun poreza
  1.3. Poreska stopa
  1.4. Podnosenje poreske prijave
  1.5. Utvrdjivanje i placenje poreza
   
  2. Dobici od igara na srecu
  2.1. Poreski obaveznik
  2.2. Osnovica i stopa poreza
  2.3. Obracun i placanje poreza
   
  3. Prihodi sportista i sportskih strucnjaka
  3.1. Osnovica poreza i poreska stopa
  3.2. Obracun i placanje poreza
   
  4. Prihodi sportista i sportskih strucnjaka
  4.1. Predmet oporezivanja
  4.2. Obracun i placanje poreza i doprinosa
   
 
deo VI
 
DRUGI PRIHODI FIZICKIH LICA (Ugovor o delu,dopunski rad,ugovor o zastupanju i posredovanju i dr)
 
I DRUGI PRIHODI FIZICKIH LICA
;a) Porez na druge prihode
b) Placanje poreza na druge prihode
c) poresko oslobodjenje
d) Dopirons sa penzijsko i invalidsko osiguranje
e) Prijava na osiguranje za PIO nezaposlenih lica i penzionera koji ostvaruju ugovorene naknade
f) Doprinos za zdravstveno osiguranje
g) Povracaj vise placenog doprinosa i prestanak placanja doprinosa na ugovorene naknade u kalendarskoj godini
h) Angazovanje korisnika invalidske i porodicne penzije po ugovoru o delu i drugim ugovorima
 
1. Ugovor o dopunskom radu
1.1 Zakonsku osnov za zakljucivanje ugovora o dopunskom radu
1.1.1 Dopunski rad po zakonu o radu
1.1.2. Dopunski rad po posebnim zakonima
1.2. Obavljanje poslova direktora po ugovoru o dopunskom radu
1.3. Obracun i placanje poreza i doprinosa na naknadu po osnovu dopunskog rada
1.3.1. Poreski tretman
1.3.2. Doprinosi za socijalno osiguranje
1.3.3. Koeficijent za preracun neto iznosa naknade u bruto iznos
1.3.4. Primer obracuna poraza i doprinosa na naknadu za dopunski rad
1.4. Obrasci koji se podnose i uplatni racuni
1.5. Primer popune obrazaca
 
2. Ugovor od delu
2.1. Zakonski osnov za zakljucivanje ugovora o delu
2.2. Obracun i placanje poreza i doprinosa na naknadu po ugovoru o delu
2.2.1 Poreski tretman
2.2.2 Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
2.2.3. Koeficijent za preracun neto iznosa naknade u bruto iznos
2.2.4. Primeri obracuna poreza i doprinosa na naknadu po ugovoru o delu
2.3. Obrasci koji se podnose i uplatni racuni
2.4. Primeri popune obrazaca
 
3. Ugovor o zastupanju ili posredovanju i drugi ugovori
 
4. Placanje doprinosa za PIO po ugovorima prema misljenjima nadleznog ministarstva
4.1. Doprinos za PIO po ugovorima sa zastupnicima maloletnih lica,sa stranim drzavljanima,domacim drzavljanima zaposenim u inostranstvu i sa izbeglim licima
4.2.kada je strano fizicko lice kao osnivac i direktor preduzeca obveznik placanja doprinosa za PIO kao osiguranik samostalnih delatnosti
4.3. Spisak drzava sa kojima su zakljuceni medjunarodni sporazumi o socijalnom osiguranju
4.4 Obaveza placanja doprinosa za penzijsko i invaldsko osiguranje na sve naknade koje se ostvaruju po osnovu rada
4.5. Pregled ugovora po vrstama i obaveza placanja doprinosa za PIO
 
5. Primanja clanova upravnog i nadzornog odbora
5.1. Osnovica za obracun poreza i doprinosa
5.2. Koeficijent za preracun neto iznosa primanja u bruto iznos
 
6. Naknade poslanicima i odbornicima,primanja sudija porotnika,sudskih tumaca,sudskih vestaka i stecajnih upravnika
 
7. Ugovor o strucnom osposobljavanju,usavrsavaju se i volonterski rad u te svrhe
 
8. Ugovor o volontiranju u skladu sa zakonom o volontiranju
 
9. Obracun poreza i doprinosa na prihode po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina ,sumskih plodova i lekovitog bilja
 
10. Prihodi od neregistrovanih delatnosti
 
11. Nagrade,novcane pomoci i druga besteretna davanja fizickim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
 
12. Primanja iz clana 9. zakona iznad propisanih neoporezivih iznosa
12.1. Stipendije i krediti ucenika i studenata
12.2. Hranarine sportista amatera
 
13. Otpremnine i novcane naknade kod prestanka radnog odnosa
13.1. Otpremnina kod odlaska u penziju
13.2. Otpremnina kod otkaza ugovora o radu po osnovu viska zaposlenih
13.3. Novcana naknada kod prestanka radnog odnosa po osnovu programa Vlade RS
13.4. Novcana naknada ili otpremnina po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa
13.5. Otpremnine i novcane naknade kao predmet oporezivanja godisnjim porezom na dohodak gradjana
 
14. Naknada troskova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
14.1. Porez na dohodak gradjana
14.2. Poresko oslobodjenje
14.3. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
14.4. Obracun i placanje poreza i doprinosa za PIO
 
15. Naknada koju turisticke organizacije isplacuju nastavno vaspitnom osoblju na rekreativnoj nastavi,ekskurzijama i izletima
 
deo VII
PLACANJE POREZA I DOPRINOSA OD STRANE FIZICKOG LICA KOJE JE OSTVARILO PRIHOD
 
I OBRACUN I PLACANJE POREZA I DOPRINOSA OD STRANE FIZICKOG LICA KAO PORESKOG OBAVEZNIKA I PODNOSENJE PORESKE PRIJAVE (PP -OPP)
 
1.Zakonski osnov za placanje poreza i doprinosa od strane fizickog lica,kao obveznika
 
2. Podnosenje poreske prijave - obrazac PP-OPO
 
deo VIII
POVRACAJ VISE PLACENOG DOPRINOSA I PRESTANAK PLACANJA DOPRINOSA NA UGOVORENE NAKNADE
 
I POVRACAJ VISE PLACENOG DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE I PRESTANAK PLACANJA DOPRINOSA NA UGOVORENE NAKNADE
 
1. Povracaj vise placenog doprinosa
1.1. Moguci slucajevi povracaja doprinosa za penzijsko i invalidsko osigranje
1.2. Uverenje o visini placenog doprinosa
1.3. Zahtev za povracaj vise placenog doprinosa
 
2.Prestanak placanja doprinosa na ugovorene naknade u 2011. godini
2.1. Zahtev za prestanak placanja dopironosa na ugovorenu naknadu
  2.2. Potvrde o isplacenoj zarade i ugovorenoj naknadi i placenim doprinosima
  2.3.REsenje o prestanku obaveza placanja doprinosa za PIO
   
 
deo IX
PODACI O ZARADAMA,OSNOVICAMA,STOPAMA POREZA I DOPRINOSA I UPLATNIM RACUNIMA
 
1. PREGLED OSNOVICA I STOPA POREZA I DOPRINOSA I RACUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA NA ZARADE I NAKNADE ZARADA ZAPOSLENIH
1a. PREGLEG OSNIVICA I STOPA POREZA I DOPRINOSA I RACUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA NA PRIMANJA FIZICKIH LICA
1b. UPLATNI RACUNI JAVNIH PRIHODA U VEZI SA OBAVEZOM ZAPOSLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM
 
2. ZARADE
2.1. Prosecna godisnja bruto zarada u Republici Srbiji od 1992-2010 godine
2.2. Porsecna godisnja neto zarada u Republici Srbiji 1970-2010 godine
2.3. Prosecne mesecne bruto i neto zarade u Republici Srbiji od 2000 - 2010 godine
2.4. Prosecne mesecne bruto zarade za Grad Beograd od 2004-2010 godine
2.5. Pregled garantovane zarade u Republici Srbiji od 1.1.2000.-31.12.2001. godine
2.6. pregled minimalne zarade po jednom casu,broj broj casova i iznos minimalne neto zarade po mesecima od 2002.-2010. godine
2.7. Pregled Isplata po osnovu regresa "toplog obroka",terenskog dofatka,od 1.6.2001.-25.2.2011. godine
 
3.DOPRINOSI
3.1. Pregled najnizih osnovica za obracun doprinosa za socijalno osiguranje od 1.6.2001. - 31.1.2011 godine
3.2. Pregled najvisih osnovica za obracun doprinosa za socijalno osiguranje od 1.6.2001.- 31.12.2010. godine
3.3. Pregled najvisih osnovica za obracun socijalnuh doprinosa
3.4. Mesecne osnovice osiguranja za lica ukljucena u obavezno osiguranje od 1.9.2004. - 31.1.2010. godine
3.5.Pregled osnovica za obracun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje preduzetnika
3.6 Pregled stopa doprinosa od 1.9.2004. godine
 
4 OSTALO
4.1. Pregled podataka u procentima za uskladjivanje i limit uskladjenja iznosa naknade zarade invalida rada II i III kategorije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 

 

 

 

 

 
maksimalno iskoristite
 
Vase vreme
 
pitajte sve sto zelite
 
predavaci sa vrhunskim
 
znanjem i iskustvom
 
ucite kod proizvodjaca
 
softwera
 
na najboljem i
 
najsavremenijem softveru
 
UCITE OD NAJBOLJIH !!!!
 
 

 

 

 

 
 
DA SE SVE KOCKICE SLOZE!